http://Loyihaning%20hayotiy%20tsikllari
Alisher Navoiy
Oqara boshladi bosh-u to'kila boshladi tish,
Safar yarog'ini qilg'ilki,tushdi boshimga ishq,
Yigitligim boribon,keldi boshima qa'rilig',
Fano yo'lida bu yang'lig' emish borish-u kelish.
Read more ...
http://Loyihaning%20hayotiy%20tsikllari
About the history of the museum
The Alisher Navoi Museum of Literature is named after the great statesman and writer Alisher Navoi.
Read more ...
http://Loyihaning%20hayotiy%20tsikllari
Alisher Navoiy
Oqara boshladi bosh-u to'kila boshladi tish,
Safar yarog'ini qilg'ilki,tushdi boshimga ishq,
Yigitligim boribon,keldi boshima qa'rilig',
Fano yo'lida bu yang'lig' emish borish-u kelish.
Read more ...


About the museum

Alisher Navoi State Literature Museum of Uzbekistan (Navoi str., 69) - originally created as a national exhibition in connection with the 500th anniversary of Alisher Navoi in 1940

Oqara boshladi bosh-u to'kila boshladi tish,
Safar yarog'ini qilg'ilki,tushdi boshimga ishq,
Yigitligim boribon,keldi boshima qa'rilig',
Fano yo'lida bu yang'lig' emish borish-u kelish.

Online Ticket Order
Helpline


+99 871 244 00 62


+99 871 244 12 68